Как назвать влагалище вежливыми словами

14:26 

PLAGIATAS

Big Brothers
karma police members
Draugai! Mane apvogė filmo "Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius" autoriai R. Marcinkus, S. Aškelavičius ir J. Sičiūnas, kurie panaudojo mano sukurtus personažus, siužeto, scenų elementus ir t.t. iš mano parašyto kūrinio "Broliai Ramanauskai". Einu į teismą su ieškiniu dėl mano autorinių teisių pažeidimo. Žemiau - pretenzija; komentaruose - priedas, kuriame palyginami kūrinyje ir filme sutampantys elementai. Jeigu jums tap pat atrodo, kad reikia nubausti plagijuotojus, padarykite šios temos repostą. Ačiū!


Nuo: Vladislav ******
Pašto adresas korespondencijai:
*********, ******* Klaipėda
Telefonas: +3706*******
Elektroninio pašto adresas: vladus2@mail.ru
( labiausiai pageidautina ryšio priemonė )


Kam: UAB „Full Screen“
Direktoriui Ričardui Marcinkui
Adresas: S. Konarskio g. 8-34, LT-03122 Vilnius

Kam: Ričardui Marcinkui
Adresas: [www.facebook.com/ricardas.marcinkus?fref=ts]
ricardas.marcinkus@gmail.com

Kam: Simonui Aškelavičiui
Adresas: [www.facebook.com/simonas.askelavicius]
simas.ask@gmail.com

Kam: Juliui Sičiūnui
Adresas: [julius.siciunas@gmail.com]

Kopija: Laura Beinorienė [laura@laurabei.eu]
REIKALAVIMAS (PRETENZIJA)

Dėl autoriaus teisių pažeidimu padarytų nuostolių atlyginimo;
autoriaus teisių pažeidimo nutraukimo;
nuostolių išieškojimo ir moralinės žalos atlyginimo

(toliau - „Pretenzija“)


Šios pretenzijos pareiškėjas – Lietuvos Respublikos pilietis Vladislav ******, asmens kodas ***********, yra literatūros kūrinio „Broliai Ramanauskai“, kurio publikacija buvo vykdoma atvirame šaltinyje internetiniame tinklalapyje www.diary.ru (tinklaraštyje chon-chon.diary.ru/), nuo 2012 m. rugpjūčio 16 d. iki 2012 m. lapkričio 26 d. (toliau - Kūrinys) autorius (kaip šis terminas apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl autoriaus ir gretutinių teisių“ 6 straipsnyje) (toliau - Pareiškėjas).
Kūrinys yra trumpų apysakų serija, pasakojanti apie brolių Sauliaus ir Pauliaus Ramanauskų ( išgalvotų personažų ) nuotykius. Šios apysakų serijos kūrimas vyko virš dvejų metų nuo 2010 m. birželio 24 d. (Pareiškėjas gali patvirtinti tai tuo, kad tą dieną buvo išsiustas pirmas skirsnis iš Pareiškėjo el. pašto) iki 2012 m. lapkričio 26 d. (visos publikacijos pabaigimo atvirame šaltinyje internetiniame tinklaraštyje chon-chon.diary.ru/ data). Taip pat yra vieno iš apysakų publikacija „Laisva tema. I 2012 metų etapas“ tarptautinio mažosios prozos konkurso „Baltoji lenta“ („Belaja skrižal“) internetiniame tinklalapyje www.prozakonkurs.ru/contest_2012/free_2012_1/47....
Mokslo, literatūros arba meno kūrinio autoriumi pripažintinas pilietis, kurio kūrybiniu darbu šis kūrinys buvo sukurtas. Kūrinys publikuotas „Vlad Gimbicki“ slapyvardžiu, kas yra nurodyta atitinkamame paskyros langelyje internetiniame tinklalapyje, kuriame pirmą kartą buvo publikuotas Kūrinys. Kūriniams, išleistiems anonimiškai arba slapyvardžiu, jų apsaugos terminas sueina praėjus penkiasdešimčiai metų po to, kai kūrinys buvo teisėtai paskelbtas viešai. Nesant įrodymams priešingam kaip tokių ir dėl to Pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl jo teisių pažeidimo. Pakanka, kad autoriaus vardas būtų nurodytas kūrinyje paprastu būdu, net jeigu jo vardas yra slapyvardis, jei autoriaus slapyvardis nepalieka abejonių dėl jo tapatybės.
Pagal Berno Konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos, priimtos 1886 m. rugsėjo 9 d., papildytos 1896 m. gegužės 4 d. Paryžiuje, peržiūrėtos 1908 m. lapkričio 13 d. Berlyne, papildytos 1914 m. kovo 20 d. Berne, peržiūrėtos 1928 m. birželio 2 d. Romoje, 1948 m. birželio 26 d. Briuselyje, 1967 m. liepos 14 d. Stokholme ir 1971 m. liepos 24 d. Paryžiuje ir pataisytos 1979 m. rugsėjo 28 d., prie kurios Lietuva prisijungė 1996 m. birželio 12 d. priimdama 1996 m. gegužės 28 d. Įstatymą Nr. I-1351 „Dėl Berno Konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos ratifikavimo“ (toliau - „Konvencija“), 2 str. 1 p., sąvoka „literatūros ir meno kūriniai“ apima kiekvieną literatūros, mokslo ir meno kūrinį, koks bebūtų jo išraiškos būdas ar forma: knygas, brošiūras ir kitus literatūros kūrinius; paskaitas, kalbas, pamokslus ir kitus tokios rūšies kūrinius. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl autoriaus ir gretutinių teisių“ nustato, kad „Kūrinys – originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos.“
Nepaisant autoriaus turtinių teisių, net ir po jų perdavimo, autorius turi teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę ir prieštarauti bet kokiam šio kūrinio iškraipymui, išdarkymui ar kitokiam pakeitimui, taip pat bet kokiam kitam autoriaus garbei ar reputacijai galinčiam padaryti žalos kėsinimuisi į kūrinį, kaip tai suponuoja Konvencijos 6bis straipsnio 1 p.
Apie filmo „Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius“ (toliau – „Filmas“) egzistavimą Pareiškėjas sužinojo Filmo premjeros dieną, t.y. 2015 m. vasario 6 d., kai Pareiškėjo pažįstami ( kurie gali patvirtinti teisme šitą faktą ) papasakojo Pareiškėjui, kad kino teatruose Lietuvos teritorijoje demonstruojamas Filmas su tokiu pavadinimu ir kad šis Filmas labai primena ir pakartoja Pareiškėjo parašytą kūrinį. Vienas iš nurodytų pažįstamų tiesiogiai paklausė: „Ar tik ne pagal tavo Kūrinį sukūrė Filmą?“
Pagal šios Pretenzijos pridavimo dienai Lietuvos kino centro tinklalapyje (www.lkc.lt) paskelbtus oficialios statistikos duomenis, 2015 m. balandžio 5 d. Filmas pasiekė šiuos parametrus Lietuvos teritorijoje (www.lkc.lt/2015-m-ataskaitos/):
- bendras filmo lankytojų skaičius sudarė 100 676 žiūrovų;
- bendros pajamos Lietuvos kino teatruose sudarė 457 707 eurų.
ir t.t.
Filmo platintojas - UAB „Full Screen“.

Šie asmenys nurodomi kaip Filmo autoriai:
Ričardas Marcinkus (kaip Filmo režisierius ir prodiuseris);
Simonas Aškelavičius (kaip Filmo režisierius);
Julius Sičiūnas (kaip Filmo operatorius) (toliau - „Bendraatsakoviai“).

Pagal šios Pretenzijos sudarymo dienai turimas žinias, 2015 m. kovo 1 d. Filmas pradėtas rodyti Londone (Didžioji Britanija).
Be to, Pareiškėjas sužinojo, kad pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-663 „Dėl dalinio finansavimo skyrimo projektams iš kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos 2014 m. lėšų“ 1.8 punktą, kitas UAB „Full Screen“ projektas „Traukinio plėšikai Saulius ir Paulius – prieš piratus“ (tariamai taip pat pažeidžiantis autorines ir kitas Pareiškėjo teises) – jau gavo dalinį 119 940 Lt (34 737,03 Eur) finansavimą (www.lrkm.lt).
Pareiškėjas mano, kad pirmiau minėtas Filmas laikytinas Plagiatu (įrodymai yra pateikti palyginimų lentelėje, sudarančioje šios Pretenzijos Priedą Nr. 1). Priedas Nr. 1 yra neatsiejama šios Pretenzijos dalis.
Plagiatą Pareiškėjas supranta kaip svetimo kūrinio ar jo dalies įvedimą į civilinę apyvartą savo vardu. Be to, Pareiškėjas mano, kad buvo pažeistos jo teisės į kinematografinį jo paties Kūrinio perdirbimą, kadangi „Literatūros ir meno kūrinių autoriai turi išimtinę teisę leisti adaptuoti, aranžuoti ir kitaip perdirbti savo kūrinius“ (Konvencijos 12 str.), kas, tarp kitko, patvirtinta Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl autoriaus ir gretutinių teisių“ 15 str. nuostata, kuri numato, kad:
„1. Autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:
- 4) adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį;“
Filmo autoriai, tarp kitko, pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl autoriaus ir gretutinių teisių“ 73 straipsnio nuostatas, konkrečiai:
- kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto naudojimas ( įskaitant išleidimą, atgaminimą, viešą rodymą, viešą atlikimą, transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą ) ir platinimas be šių teisių subjekto licencijos (nesudarius sutarties arba pažeidžiant jos sąlygas);
- įstatymuose ar autorinėse sutartyse nustatyto atlyginimo nesumokėjimas;
- autoriaus ar atlikėjo asmeninių neturtinių teisių pažeidimas;
- kitų šio Įstatymo nuostatų ir kitų įstatymų nustatytų autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimas.
Pagal Berno Konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos, priimtos 1886 m. rugsėjo 9 d., papildytos 1979 m. rugsėjo 28 d., 14 str. 1 p., literatūros ir meno kūrinių autoriai turi išimtinę teisę leisti:
i) šių kūrinių kinematografinį perdirbimą ir atgaminimą bei tokiu būdu perdirbtų ar atgamintų kūrinių platinimą;
ii) tokiu būdu perdirbtų ar atgamintų kūrinių viešą atlikimą ir demonstravimą bei viešą paskelbimą visuomenei laidais.
Tokiu būdu, Berno konvencija nustato, kad su literatūros bei meno kūrinių, panaudotų kuriant audiovizualinius kūrinius, autoriais, turėtų būti suderinti ne tik klausimai dėl jų kūrinio perdirbimo, jas panaudojant kuriant audiovizualinį kūrinį ( pvz., dėl apysakos perdirbimo į scenarijų ), bet ir klausimai, susiję su tolimesniu audiovizualinio kūrinio panaudojimu (būdai, teritorijos, terminai ir t.t.).
Autoriaus teisė į savo kūrinio perdirbimą apima kaip autoriaus galimybę savarankiškai perdirbti kūrinį į kitą rūšį, formą arba žanrą, taip ir galimybę leisti tai padaryti kitiems asmenims. Kūriniai, sukurti kūrybinės veiklos būdu, yra nauji autorių teisės objektai. Bet jų panaudojimas galimas tik leidžiant originalių kūrinių autoriams. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, maksimaliai aiški Konvencijos 14 str. 2 p. nuostata, numatanti, kad „pagal literatūros ar meno kūrinį sukurtą kinematografijos kūrinį perdirbti į kokios nors kitos meninės formos kūrinį, be jo autoriaus, turi leisti ir originalaus kūrinio autorius.“.
Įvykus šio reikalavimo pažeidimui, autorius, kurio kūrinys buvo nesakcionuotai perdirbtas, turi teisę į savo teisių gynybą. Konkrečiai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl autoriaus ir gretutinių teisių“ 77 straipsnį, turi teisę:
1) pripažinti teises;
2) įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;
3) uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala;
4) atkurti pažeistas asmenines neturtines teises (įpareigoti padaryti reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar kitokiu būdu);
5) išieškoti atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniu, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektu;
6) atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, o šio Įstatymo 80 straipsnyje numatytais atvejais – ir neturtinę žalą;
7) sumokėti kompensaciją;
8) areštuoti, o kai priimtas galutinis teismo sprendimas, išimti iš apyvartos taip, kad teisių turėtojui nebūtų padaryta žalos ir būtų užtikrinta jo teisių apsauga ( pvz., perdirbti į kitas prekes, utilizuoti ar taikyti kitas panašias priemones ), perduoti nukentėjusiajam jo prašymu ar sunaikinti pažeidėjo lėšomis jo turimas neteisėtas kūrinių, kompiuterių programų, audiovizualinių kūrinių ( filmų ) ir fonogramų kopijas bei gamybos priemones ar įrangą, kuri buvo naudojama platinimui skirtoms neteisėtoms kopijoms gaminti ar tiražuoti;
9) taikyti kitus įstatymų nustatytus pažeistų teisių gynimo būdus.
Išskirtinių autoriaus teisių į intelektinės veiklos rezultatus ir į individualizavimo priemones apsauga vykdoma, tarp kitko, pateikiant asmeniui, neteisėtai panaudojusiam intelektinės veiklos rezultatą arba individualizavimo priemones nesudarant sutarties su teisės turėtoju (nesutartinis naudojimas) arba kitaip pažeidusiam jo išskirtinę teisę ir padariusiam jam žalą, įskaitant pažeidusiam jo teisę į atlyginimą, - reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Pažymėtina, kad Konvencijos 11Bis str. 2 d. taip pat įtvirtina autoriaus teisę į „teisinga“ honorarą.
Žalą Pareiškėjas supranta, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.249 str. 1-6 punktuose – Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Jeigu atsakingas asmuo iš savo neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. (LR CK 6.249 str.).
Pareiškėjas taip pat informuoja Jus, kad jis taip pat mano, kad buvo atlikti pažeidžiantys Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 15 str. veiksmai.
Pareiškėjas taip pat primena Jums, kad pagal teismo sprendimą Jums gali būti pritaikytos šios laikinos apsaugos priemonės:
1) įpareigoti ūkio subjektus nutraukti neteisėtą veiklą;
2) gavęs Vilniaus apygardos administracinio teismo leidimą, įpareigoti ūkio subjektus atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu jų neatlikimas padarytų kitiems ūkio subjektams ar visuomenės interesams esminės žalos ar susidarytų nepataisomos pasekmės (Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 28 str. 2 d.).
Vadovaudamasis ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl autorinių ir gretutinių teisių“ 76, 77, 79, 80 str. bei atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Pareiškėjas teikia šią Pretenziją,

REIKALAUDAMAS:

- Pareiškėjo autoriaus teisių pažeidimu padarytų nuostolių atlyginimo;
- autoriaus teisių pažeidimo nutraukimo, nutraukiant filmo rodymą visuose kino teatruose ir skelbiant tikrą pradinio kūrinio autorystę;
- Pareiškėjo autoriaus teisių pažeidimu padarytos moralinės žalos atlyginimo.

Pareiškėjui priimtinas taikos sutarties sudarymas pagal šalims priimtinas sąlygas. Jums sutinkant išspręsti ginčą sudarant taikos sutartį, prašau išsiųsti jo tekstą mano adresu, nurodant visas reikšmingas sąlygas.
Per 10 (dešimt) dienų nuo šios Pretenzijos išsiuntimo dienos (2015-04-10), t.y. iki 2015-04-20, nesulaukus atsakymo į šią Pretenziją raštu į bet kokį Pareiškėjo aukščiau nurodytą adresą, Pareiškėjas pasilieka teisę kreiptis į teismą su aukščiau išdėstytais reikalavimais pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus bei viešai paskelbti padarytą pažeidimą ir susijusią informaciją Lietuvos žiniasklaidoje.

Pagarbiai
Vladislav ******

URL
Комментарии
2015-04-20 в 14:35 

Big Brothers
karma police members
2015 m. balandžio 10 d. pretenzijos (reikalavimo) (toliau – „Reikalavimas“) Priedas Nr. 1

PLAGIATO PALYGINIMŲ LENTELĖ TARP FILMO (KAIP ŠIS TERMINAS APIBRĖŽTAS REIKALAVIME) IR KŪRINIO (KAIP ŠIS TERMINAS APIBRĖŽTAS REIKALAVIME)


Filmo pavadinimas: „TRAUKINIO APIPLĖŠIMAS, KURĮ ĮVYKDĖ SAULIUS IR PAULIUS“

Filmo sukūrimo vieta: Lietuva

Žanras – juodoji/nuotykių komedija.

Veiksmo laikas – mūsų dienos.

Veiksmo vieta – Lietuva.

Kūrinio pavadinimas „BROLIAI RAMANAUSKAI “ (t.y. apie du brolius, Saulių ir Paulių)

Kūrinio sukūrimo vieta: Lietuva

Žanras – juodoji/nuotykių komedija.

Veiksmo laikas – mūsų dienos.

Veiksmo vieta – 1 dalis – Lietuva, 2 dalis (mažesnė pagal apimtį) - Jamaika.


Sutampa: žanras, pagrindinių personažų vardai, charakteriai, artumo laipsnis, socialinis statusas, amžius, pomėgis išgerti, rūkymas, profesija, polinkis nusikaltimams, humoras, „romantiškumas“, poelgio modelis, Pauliaus neabejingumas šaltiesiems ginklams, siužeto elementai, iš dalies – scenos, replikos, nuotaika, kitų personažų įvaizdžiai, kiti elementai ir t.t.

URL
2015-04-20 в 14:51 

Big Brothers
karma police members
PAGRINDINIAI PERSONAŽAI: abiejuose kūriniuose – SAULIUS ir PAULIUS, du vaikinai. Jie daugiau nei draugai, juos sieja sielos brolybė. Jie visada kartu. Pagrindiniai personažai turi ryšių su kriminaliniu pasauliu, tačiau nėra jo dalis. Jie į viską žiūri šviežiai ir savotiškai.
Saulius daugiau romantikas, vienmylys, Paulius daugiau linkęs į kūniškus malonumus. Saulius atrodo atsargesnis, nei Paulius. Abudu mėgsta smarkiai išgerti, abudu rūko. Peržiūrėjus Filmą, susidaro įspūdis, kad santykiuose tarp Sauliaus ir Pauliaus „vyresnis brolis “ - Saulius, t.y. Filme nenurodoma Pauliaus gyvenamoji vieta, draugai nakvoja pas Saulių, Saulius – apiplėšimo būdu gautų pinigų saugotojas, Saulius sprendžia problemą iš esmės ir t.t., o Kūrinyje Saulius – vyresnis brolis, savo sąskaitoje turėjo pinigų, gyvendavo su tėvu ir padėdavo jam ir t.t.
Personažai susiduria su sudėtingomis ir labai gyvenimiškomis situacijomis, kai jiems reikia savarankiškai rinktis, priimti sprendimus. Šie elementai yra tiek Kūrinyje, tiek Filme ir sprendžiant iš Filmo autorių žodžių, kad "Sauliaus ir Pauliaus kelionė gali tęstis ir tęstis“ ((Mes sumanymų turime be galo daug – Sauliaus ir Pauliaus kelionė gali tęstis ir tęstis. Nors gal reikėtų neišduoti – gal jie filmo gale visi miršta? Jie galėtų būti tokie personažai, kurie keliauja iš filmo į filmą, gyvena ir daug ką patiria“.
marijampolietis.balsas.lt/marijampole-naujienos...), ir UAB „Full Screen“ projekto „Traukinio plėšikai Saulius ir Paulius prieš piratus“ pavadinimo, – ir naujame UAB „Full Screen“ projekte.
Nusikaltimai, įskaitant žmogžudystės, įvykdyti pagrindinių personažų, atrodo moraliniu požiūriu pateisinami. Personažai lieka nenubausti įstatymo už savo nusikaltimus t.t.


Filmo pradžia – balsas už kadro.
Pažintis su pagrindiniais personažais.


Kūrinio pradžia: „[...] Už lauko – miškas. Lapuočių, grybų, platus, be žmonių. Čia aš apie tą patį mišką.
Na o keliu eina du žmonės, du sportiškai atrodantys vaikinai. Vienas turi kastuvą, kitas neša kuprinę už nugaros. Jie neskuba. Oras karštas, ir pašalinis stebėtojas gali pagalvoti, kad jie eina kirminų žvejybai kasti. Maža kur gali eiti du vaikinai su kastuvu tokią gražią dieną?“ („За полем – лес. Лиственный, грибной, широкий, безлюдный. Это я все об одном и том же лесе.
Ну а по дороге идут два человека, два спортивного вида парня. Один несет лопату наперевес, у другого на спине – рюкзак. Они не торопятся. Погода жаркая, и сторонний наблюдатель может подумать, что идут они за червями для рыбалки. Да мало ли куда могут идти два парня с лопатой в такой погожий день?“) (nedažnas Kūrinyje monologas autoriaus vardu – galima palyginti su „balsu už kadro“) (1 skirsnis) (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)


Pažintis įvyko šitaip: Saulius ir Paulius išsibėgioja ir meta akmenukus į upę nuo tilto. Savotiškų varžybų elementas.

1 skirsnio pradžioje menamas tiltas, kaip broliai rūko po cigaretę ant jo, bandydami pataikyti į po jais važiuojantį traukinį. Savotiškų varžybų elementas. „po jais pravažiuoja dundantis sąstatas. Tiksliau sakant, kartais dundantis sąstatas. Jie taip ir nepataikė į jį nuorūkais. Viskas dėl prakeikto vėjo“. („Под ними проезжает громыхающий товарняк. То есть погромыхивающий. Они так и не попали в него окурками. Все из-за чертова ветра.“) (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)

Filmo pradžioje Saulius ir Paulius pardavinėja automobilių dalis.

Kūrinio pradžioje Saulius ir Paulius dirba autoservise. „Kurį laiką jie gyvena kartu, tiek pat dirba kartu autoservise ir visus gyvenimo džiaugsmus ir liūdėsius dalina per pusę“ („Они живут с некоторых пор вместе, работают вместе в автосервисе с тех же самых пор и все жизненные радости и горести делят пополам“) (1 skirsnis) (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)
„Naktį vaikinai vėl išlendą iš namų... štai jie guli šitame nuostabiame lauke.... geria tekilą tiesiai iš butelio ir intymiai apie kažką šnekasi... persimeta frazėmis... rytoj į darbą į autoservisą... o kol kas broliai mėgaujasi tyluma.“ („Ночью парни снова вылезают наружу.... вот они лежат в этом прекрасном желтом поле..... пьют текилу из горла и интимно о чем-то переговариваются... Перекидываются фразами.... завтра на работу в автомастерскую.... а сейчас братья наслаждаются тишиной.“) (ten pat).
„prieš pradedant dirbti kartu autoservise, broliai Ramanauskai gyveno atskirai“ („до того, как братья Раманаускэй стали работать вместе в автомастерской, они жили порознь.“) (skirsnis „Dovana iš nepažįstamojo“) (chon-chon.diary.ru/p180095057.htm)
Ir kt.


Nepaisant gatvių chuligano išvaizdos, Paulius iš karto sukelia žiūrovų simpatiją ne tik dėl begalinęs draugystės su Sauliumi, bet ir tuo, kad sako išmintingas replikas, pvz. „pakeisti maršrutą“, turint omeny ne šiaip traukinio maršrutą, bet ir viso gyvenimo maršrutą (scena, kur Saulius nesėkmingai bando pasukti svirtį).

Nepaisant viso būsimų įvykių žiaurumo, Paulius pirmame skirsnyje kalbėdamas su Sauliumi parodo esąs išprusęs, jie aptaria su Sauliumi idėjas, knygas. „- Hamsunas išvis čempionas! Didysis rašytojas! Pats geriausias! Ten apie vyrą, kuris atėjo į dykvietę ir įkūrė ten gyvenvietę. Gyvenimas paprastas ir nėra jame margumo, tačiau kiek jame gryno paprastumo! Paprasto grynumo! Tokie dalykai daug ko reikalauja! Kad taip gyventum, žemės palaima!” (- Гасмун вообще чемпион! Великий писатель! Самый лучший! Там про мужчину, который пришел в пустошь и основал там селенье. Жизнь проста и нет в ней пестрости, зато сколько чистой простоты! Простой чистоты! Это кой-чего да требует! Вот так вот, жить плодами земли!“) (1 skirsnis) ir kt. (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)

Saulius yra vienmylys, turi tik viena meilę Justę, apie ką liudija siužetas, jo laiškai, močiutė ir t.t.

Saulius yra vienmylys, turi tik viena meilę Sandrą, apie ką liudija jis pats skirsnyje „Saulius Ramanauskas“ „brolau, aš ką tik sutikau savo vienintelę meilę“ („брат, я только что встретил свою единственную любовь…“ (skirsnis „Saulius Ramanauskas“) (chon-chon.diary.ru/p181121617.htm) ir kt.


Vienintelė Sauliaus meilė ruošiasi ištekėti už gruzino. Sauliui tai buvo stiprus smūgis. Vestuvės neįvyko.

Vienintelė Sauliaus meilė ruošiasi ištekėti už policininko. Sauliui tai buvo stiprus smūgis. Vestuvės neįvyko. (skirsnis „Saulius Ramanauskas“) (chon-chon.diary.ru/p181121617.htm).

URL
2015-04-20 в 14:52 

Big Brothers
karma police members
Po išgertuvių karjere Saulius ir Paulius atsibunda smėlyje, beveik nieko neprisimindami, su pagiriomis.

Yra keletas epizodų, aprašančių tokias scenas Kūrinyje:
„Tačiau rytas, kaip bebūtų keista, visgi atėjo. Paulius dar saldžiai miegojo, o Saulius... Saulius jau nusiprausė, nusivalė dantis ir pastatė stiklinę su mineraliniu, į kurį įdėjo keletą citrinos gabaliukų, šalia sofos, ant kurios miegojo Paulius. Saulius papurtė brolį už peties“ («Но утро, как ни странно, все-таки наступило. Паулюс еще сладко спал, а Саулюс... а Саулюс уже принял душ, побрился, почистил зубы и поставил стакан с минералкой, в который он добавил несколько долек лимона, к дивану, на котором спал Паулюс. Брат должен заботиться о брате. Похмелье было сильным. Саулюс потряс брата за плечо.“ (1 skirsnis) (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)

„Jie jau priprato pabusti su pagiriomis ir po nužudymo. Jie jau priprato prie šio greičio. Tačiau įsidrąsinti ir išeiti iki žmonių kol kas negalėjo. Jie abudu gulėjo po antklodėmis skirtinguose kambariuose. Ir persimetinėjo frazėmis. Saulius karštligiškai užčiuopė pusiau tuščią alaus butelį šalia lovos. Tų dviejų moterų jau bute nebebuvo. Jis miglotai prisiminė, kad jos išėjo anksti ryte. Į darbą. Padavėjos kavinėje“ („Им не впервой уже было просыпаться похмельными и после убийства. Они уже привыкли к этой скорости. Но собраться с духом и выйти к людям пока не могли. они оба лежали под одеялами в разных комнатах. И перекидывались фразами. Саулюс судорожно нащупал полупустую бутылку пива у кровати. тех двух женщин уже в квартире не было. Он смутно помнил, как они ушли рано утром. На работу. Официантки в кафе.“ (skirsnis „Sandra Marozaitė“) (chon-chon.diary.ru/p181520235.htm)


Kada Saulius ir Paulius gauna užduotį apiplėšti traukinį, kitu kadru jie labai aiškiai ir intensyviai aptarinėja, kaip jie turi elgtis (pavogti šautuvus iš muziejaus, padaryti iš vaikiškų žaislų “aparačiuką“ balsui pakeisti).

Panašiai Saulius ir Paulius aptarinėdavo savo nusikalstamas veikas Kūrinyje.
„čia jau tau... – Paulius palinguoja galva, - aš suprantu... bet kaip mes ją rasim?
- turiu jos automobilio numerį..
- aišku. Mes pramušim jį per bazę... čia jos ratai?
- gal daugiau tarnybinė.
- gerai. Tarnybinė, reiškia... pramušim numerį. Sužinosim, kur ji dirba... suseksim ją.. palauksim atitinkamo momento... pagrobsim... nuvešim į mišką?
- aišku. Į tą patį. Padėsim ją šalia to.. nu.. tavo pirmojo...
- jo...
- brolau! Padėk man!
- nu tai aišku. Juk aš tavo brolis. Nepergyvenk. Viskas bus padaryta aukščiausiu lygiu.“
(“- да уж... – Паулюс покачал головой, - я понимаю... но как мы ее разыщем?
- у меня есть номер ее машины...
- ясно. Мы пробьем его по базе... это ее тачка?
- скорее служебная.
- ладно. Служебная значит... пробьем номер... узнаем, где она работает... выследим.. подождем подходящего случая... похитим... отвезем в лес?
- конечно. В тот же самый. Положим ее труп рядом с тем... ну... твоим первым...
- нда...
- брат! Помоги мне!
- ну а как же. На то и брат. Не переживай. Все будет сделано в лучшем виде“.)

(skirsnis „Saulius Ramanauskas“) (chon-chon.diary.ru/p181121617.htm)

„- kaip suprast kam? – brolis atidžiai žiūrėjo į brolį. – galvojau, tau reikalingos pramogos... taip sakant, išsikrauti... palauk! – Saulius parodė broliui smilių ir greitai įsmuko į garažą. Netrukus jis išėjo su dvejomis beisbolo lazdomis. Vieną iš jų jis metė broliui. Ji maloniai įtilpo į dešinįjį delną. – ką apie tai galvoji, brolau?
- man patinka...
- pirštinės ir kaukės. Pats supranti.
- Na tai aišku.
- Gerai, brolau. Dabar turime pietų pertrauką. Einam į barą, paimsim po kebabą ir alaus bokalą... tuoj pat jau bus sporto naujienos... ne, ne, lazdas palik čia... Cha-cha-cha!!“
(„как это зачем? – брат пристально смотрел на брата. – я думал, тебе нужны развлечения... или, так сказать, разрядка... погоди! – Cаулюс показал брату указательный палец и быстро юркнул вглубь гаража. Через мгновенье он вышел оттуда с двумя бейсбольными битами. Одну из них он бросил брату. Та приятно легла на правую ладонь...
- что ты об этом думаешь, брат?
- мне нравится...
- перчатки и маски. Сам понимаешь.
- еще бы.
- ну ладно, брат. У нас сейчас обеденный перерыв... Пошли в бар, возьмем по кебабу и пиву... сейчас как раз будут спортивные новости... Нет, нет, биты оставь здесь... Ха-ха-ха!“)

[…] „- Įeinu pirmas, - pasakė Saulius, užsimaudamas pirštines...
- Gerai. Aš iš karto po tavęs. Einam?
- jo. – Saulius pabarškino į duris.“
(„- я захожу первым, - сказал Cаулюс, надевая перчатки...
- ладно. Я сразу за тобой.. идем?
- да. – саулюс постучал в дверь...“

(skirsnis „Потворники вечности“) (chon-chon.diary.ru/p180020894.htm) ir t.t.

URL
2015-04-20 в 14:54 

Big Brothers
karma police members
SCENA, kai svečiai tampa belaisviais, Saulius ir Paulius blaško svečių dėmesį įvairiomis frazėmis, komplimentais, atsiprašymais. Vestuvių svečiai dėvi nacionalinius arba šventinius kostiumus, ne iš karto supranta, kad jie taps nusikaltimo aukomis. Jie mano, kad bus linksma.

„O kas daug šnekės, - sako viena aktorė, - tam ir sprąstį į burną įkiš“, - sako viena iš aktorių – ji nespėja to ištarti, kaip Paulius įkiša jai sprąstį į burną.


Skirsnio „Потворники вечности“ SCENA, kai Paulius prikausto klubo „Потворники вечности“ narius vienas prie kito antrankiais. „Paulius spėjo su kiekvienu pasikalbėti, kiekvienam pasakyti ką nors malonaus...„ („Паулюс успевал с каждым поговорить… каждому сказать какую-нибудь любезность…“) Klubo nariai dėvi karnavalinius kostiumus, ne iš karto supranta, kad jie taps nusikaltimo aukomis. Iš pradžių viskas atrodė kaip pokštas.

- „TUOJAU PAT išlaisvinkite mane.
Paulius tuojau pat vėl įkišo jai sprąstį į burną.“
(„– освободите меня НЕМЕДЛЕННО.
Паулюс немедленно затолкал ей кляп обратно в рот...“)

(skirsnis „Потворники вечности“) (chon-chon.diary.ru/p180020894.htm).„Kaip mokyklą pabaigęs... Ir gera, ir liūdna“, – pasakė Paulius po įvykusio apiplėšimo, dalindamasis su Sauliumi savo pojūčiais dėl nusikaltimo.

Saulius ir Paulius dažnai vaizdžiai aptarinėdavo savo pojūčius po nusikaltimų. Pvz::
„- Manau, kad viskas, ką darome, liks amžinybėje, ką tai bereikštų!
- Tai mūsų vakar įvykdyta žmogžudystė, tavo manymu, kaip pirmasis seksas?
- Arba kaip pirmoji meilė! Juk pabudai kitu žmogumi, ane?
- galbūt ir taip...
- taip, brolau! Ką jie išvis išmano meilėje? Ką jie išvis supranta? Jie nežino, kas yra tikroji meilė! [...]“
(„я думаю, что все, что мы делаем, останется в вечности, что бы это ни значило!
- так наше вчерашнее убийство, по-твоему, как первый секс?
- Или как первая любовь! ты же проснулся сегодня новым человеком, верно?
- может быть и так...
- да, брат! Что они все понимают в любви? Что они все вообще понимают? Они не знают, что такое прямая любовь! [...]“)
(1 skirsnis) (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)

arba:
„- brolau! – Rauda… – brolau! – vėl rauda… - tai buvo …. Geriausias momentas mano gyvenime!
- taip, brolau, žinau… žinau… viskas gerai…
- Brolau… aš toks gyvas dabar… brolau… myliu tave… atleisk mane…
- aš irgi myliu tave, brolau…
- brolau! Juks visada busim kartu, taip? Mes juk broliai!... išskyrus tave, nieko šiame pasaulyje neturiu!”
(”брат! – рыданье... – брат! – снова рыданье... – это было... лучшее мгновение в моей жизни!
- да, братишка, я знаю.... я знаю... все хорошо....
- брат.... я такой живой сейчас..... брат.... я люблю тебя.... прости меня....
- я тоже люблю тебя, братишка.....
- брат! мы же всегда будем вместе, да?... мы же братья!.... у меня кроме тебя в этом мире никого нет!...“) (1 skirsnis). (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)

arba:
„- Pragariškos meilės pūga... - pasakė Paulius ir nusijuokė pirmą kartą per keletą dienų.. – pragariškos meilės pūga! Eik tu sau...
Saulius nusišypsojo ir įjungė radijas.
- tau patiko? Čia tai, ko norėjai?
- manau, kad taip. Man patiko...
- tu naujo gyvenimo pradžioje! – sušuko Saulius – tu naujo gyvenimo pradžioje, brolau!
Paulius nieko nepasakė.“
(„- адский буран любви.... - сказал паулюс и рассмеялся впервые за несколько дней... - адский буран любви! ну надо же!
Саулюс улыбнулся и включил радио.
- тебе понравилось? Это то, чего ты хотел?
- в общем-то да. Мне понравилось...
- ты на пороге новой жизни! – вскричал саулюс. – ты на пороге новой жизни, брат!
паулюс на это ничего не ответил.“)
(с) skirsnis „Потворники вечности“ (chon-chon.diary.ru/p180020894.htm).

URL
2015-04-20 в 14:57 

Big Brothers
karma police members
Pas Saulių namie – tik viena audiokasetė, kurios jie ir klausosi po apiplėšimo, Pagal Saulių, audiokasetėje įrašyti muzikos žanrai skiriasi priklausomai nuo audiokasetės pusės.

„Nebent ant palangės stovi magnetofonas, o šalia yra dvi audiokasetės. Elvio [Preslio] ir Bethoveno“(„Разве только на подоконнике стоит магнитофон, а рядом лежат две аудиокассеты. Элвиса [Пресли] и Бетховена“ ( skirsnis „Dovana nuo nepažįstamojo“) („Подарок от незнакомца“) (chon-chon.diary.ru/p180095057.htm)

Po apiplėšimo gauti pinigai – 16700 litų. Suma, kuri suteikė Pauliui galimybę pasijusti pakankamai saugiai, kad galima būtų pasiūlyti Sauliui nuvažiuoti kur akys mato ir pradėti naują gyvenimą (tai, kaip ir pagrindinių personažų „profesija“, pabrėžia Sauliaus ir Pauliaus „socialinį statusą“).

„Paulius pinigų niekada neturėjo, kaip, tiesą pasakius, ir Saulius... o atsižvelgiant į tai, kad jie neseniai išėjo iš darbo... ir tapo bedarbiais... pagrindinio pajamų šaltinio jie neteko, tačiau Saulius turėjo slaptą sąskaitą, kurioje buvo keletas tūkstančių eurų. Šie pinigai atiteko jam po tėvo mirties. Tai, kas buvo skirta „šeimos išgelbėjimui“. („У Паулюса денег никогда не водилось, да, впрочем, и у Саулюса тоже... а учитывая то, что оба недавно уволились…. И стали безработными... главного источника дохода они лишились. но у Саулюса был секретный счет, на котором лежало несколько тысяч евро. эти деньги достались ему после смерти отца. То, что предназначалось на черный день – „на спасение семьи“. (skirsnis „Piratų istorija“) (chon-chon.diary.ru/p180812641.htm). Beje, pasinaudodami šitais pinigais jie išvažiavo gyventi į Smiltynę. Sumą galima palyginti su 16700 litais.


Po apiplėšimo, kurį sėkmingai įvykdė Saulius ir Paulius, jie prisigėrė ir pradėjo filosofuoti, dalintis svajonėmis. „Žinai ką, seni? Mes neplešiam! Mes kuriame meną!“ „Žinai ką? Tu man pats geriausias draugas. Pats-pats-pats-pats-pats geriausias. Noriu už tai išgerti. Tai yra vyriška. Už tave ir už mane!“.

Tai ne mes jį žudome! Tai gyvenimas jį žudo! O mes tik esam ant jo špagos smaigalio!“ „Это не мы его убиваем! Это жизнь его убивает! А мы всего лишь оказались на острие ее шпаги!“ (1 skirsnis) (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)

“O mes – kariai, uždegantys naują šviesią tamsą ir gęsinantys seną tamsią šviesą. Paskutiniai mochikanai!”„А мы – войны, зажигающие новую светлую тьму и гасящие старый темный свет! Последние из могикан!“
(1 skirsnis) (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)
„Mes neplešiame! Mes pasisaviname!“ („Мы не грабим! Мы отжимаем!“)
(skirsnis „Piratų istorija“) (chon-chon.diary.ru/p180812641.htm)

Saulius ir Paulius susidūrė su problema -pasibaigė alkoholis. Tačiau jie tai išsprendė ištraukę kitą butelį, kol močiutė nematė.

Skirsnyje „Piratų istorija“ („Пиратская история“ (chon-chon.diary.ru/p180812641.htm) Saulius ir Paulius susidūrė su problemą - pasibaigė alkoholis. Jie išsprendė tai apiplėšdami barą.


Kai šalia Sauliaus namo pravažiuoja traukinys, paaiškėja, kad Sauliaus namas yra šalia geležinkelio. Pauliaus gyvenimo vieta filme netikslinama.

Kūrinyje yra užuomina, kad Saulius ir Paulius gyvena šalia geležinkelio. Autorius skirsnyje „Poetinės varžybos“ („Поэтическое соревнование“) nurodo adresą Laukininkų 37-29 (chon-chon.diary.ru/p180995644.htm). Netoliese yra laukas, kuriame Saulius ir Paulius gėrė tekilą, o šalia jo – geležinkelis. Tai kelis kartus minima pirmame skirsnyje. (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm): „Žemiau pravažiuoja dundantis sąstatas. Tiksliau sakant, kartais dundantis sąstatas. Jie taip ir nepataikė į jį nuorūkomis. Viskas dėl prakeikto vėjo“
- o kažkada seniai, - pasakė Saulius, padėjęs kuprinę ant asfalto, - esant tokiam orui išeidavau į lauką su alaus buteliuku... ir man buvo taip gera...“. („Под ними проезжает громыхающий товарняк. То есть погромыхивающий. Они так и не попали в него окурками. Все из-за чертова ветра.
- а давным-давно, - сказал Саулюс, положив рюкзак на асфальт, - я в такую погоду выходил в поле с бутылочкой пива... и мне было так хорошо.“), taip pat „Kažkur tai toli bėgiais važiuoja traukinys“ „Где-то вдали грохочет, погромыхивает едущий куда-то по своим рельсам товарняк“ (ten pat).

URL
2015-04-20 в 14:57 

Big Brothers
karma police members
Pas Saulių namie – tik viena audiokasetė, kurios jie ir klausosi po apiplėšimo, Pagal Saulių, audiokasetėje įrašyti muzikos žanrai skiriasi priklausomai nuo audiokasetės pusės.

„Nebent ant palangės stovi magnetofonas, o šalia yra dvi audiokasetės. Elvio [Preslio] ir Bethoveno“(„Разве только на подоконнике стоит магнитофон, а рядом лежат две аудиокассеты. Элвиса [Пресли] и Бетховена“ ( skirsnis „Dovana nuo nepažįstamojo“) („Подарок от незнакомца“) (chon-chon.diary.ru/p180095057.htm)

Po apiplėšimo gauti pinigai – 16700 litų. Suma, kuri suteikė Pauliui galimybę pasijusti pakankamai saugiai, kad galima būtų pasiūlyti Sauliui nuvažiuoti kur akys mato ir pradėti naują gyvenimą (tai, kaip ir pagrindinių personažų „profesija“, pabrėžia Sauliaus ir Pauliaus „socialinį statusą“).

„Paulius pinigų niekada neturėjo, kaip, tiesą pasakius, ir Saulius... o atsižvelgiant į tai, kad jie neseniai išėjo iš darbo... ir tapo bedarbiais... pagrindinio pajamų šaltinio jie neteko, tačiau Saulius turėjo slaptą sąskaitą, kurioje buvo keletas tūkstančių eurų. Šie pinigai atiteko jam po tėvo mirties. Tai, kas buvo skirta „šeimos išgelbėjimui“. („У Паулюса денег никогда не водилось, да, впрочем, и у Саулюса тоже... а учитывая то, что оба недавно уволились…. И стали безработными... главного источника дохода они лишились. но у Саулюса был секретный счет, на котором лежало несколько тысяч евро. эти деньги достались ему после смерти отца. То, что предназначалось на черный день – „на спасение семьи“. (skirsnis „Piratų istorija“) (chon-chon.diary.ru/p180812641.htm). Beje, pasinaudodami šitais pinigais jie išvažiavo gyventi į Smiltynę. Sumą galima palyginti su 16700 litais.


Po apiplėšimo, kurį sėkmingai įvykdė Saulius ir Paulius, jie prisigėrė ir pradėjo filosofuoti, dalintis svajonėmis. „Žinai ką, seni? Mes neplešiam! Mes kuriame meną!“ „Žinai ką? Tu man pats geriausias draugas. Pats-pats-pats-pats-pats geriausias. Noriu už tai išgerti. Tai yra vyriška. Už tave ir už mane!“.

Tai ne mes jį žudome! Tai gyvenimas jį žudo! O mes tik esam ant jo špagos smaigalio!“ „Это не мы его убиваем! Это жизнь его убивает! А мы всего лишь оказались на острие ее шпаги!“ (1 skirsnis) (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)

“O mes – kariai, uždegantys naują šviesią tamsą ir gęsinantys seną tamsią šviesą. Paskutiniai mochikanai!”„А мы – войны, зажигающие новую светлую тьму и гасящие старый темный свет! Последние из могикан!“
(1 skirsnis) (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)
„Mes neplešiame! Mes pasisaviname!“ („Мы не грабим! Мы отжимаем!“)
(skirsnis „Piratų istorija“) (chon-chon.diary.ru/p180812641.htm)

Saulius ir Paulius susidūrė su problema -pasibaigė alkoholis. Tačiau jie tai išsprendė ištraukę kitą butelį, kol močiutė nematė.

Skirsnyje „Piratų istorija“ („Пиратская история“ (chon-chon.diary.ru/p180812641.htm) Saulius ir Paulius susidūrė su problemą - pasibaigė alkoholis. Jie išsprendė tai apiplėšdami barą.


Kai šalia Sauliaus namo pravažiuoja traukinys, paaiškėja, kad Sauliaus namas yra šalia geležinkelio. Pauliaus gyvenimo vieta filme netikslinama.

Kūrinyje yra užuomina, kad Saulius ir Paulius gyvena šalia geležinkelio. Autorius skirsnyje „Poetinės varžybos“ („Поэтическое соревнование“) nurodo adresą Laukininkų 37-29 (chon-chon.diary.ru/p180995644.htm). Netoliese yra laukas, kuriame Saulius ir Paulius gėrė tekilą, o šalia jo – geležinkelis. Tai kelis kartus minima pirmame skirsnyje. (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm): „Žemiau pravažiuoja dundantis sąstatas. Tiksliau sakant, kartais dundantis sąstatas. Jie taip ir nepataikė į jį nuorūkomis. Viskas dėl prakeikto vėjo“
- o kažkada seniai, - pasakė Saulius, padėjęs kuprinę ant asfalto, - esant tokiam orui išeidavau į lauką su alaus buteliuku... ir man buvo taip gera...“. („Под ними проезжает громыхающий товарняк. То есть погромыхивающий. Они так и не попали в него окурками. Все из-за чертова ветра.
- а давным-давно, - сказал Саулюс, положив рюкзак на асфальт, - я в такую погоду выходил в поле с бутылочкой пива... и мне было так хорошо.“), taip pat „Kažkur tai toli bėgiais važiuoja traukinys“ „Где-то вдали грохочет, погромыхивает едущий куда-то по своим рельсам товарняк“ (ten pat).

URL
2015-04-20 в 14:59 

Big Brothers
karma police members
Kai Paulius apžiūrinėja pavogtus daiktus, jis randa patinkantį peilį. Matosi, kad veikėjas nori daiktą pasiimti, tačiau jame vyksta priešprieša.

Peilis dažnai panaudojamas kaip šaltasis ginklas ir minimas Kūrinyje. Pakanka citavimo iš skirsnio „Потворники вечности“, kuriame Paulius du kartus apgailestauja dėl to, kad peilį teks palikti:
„- Štai, - pasakė Saulius, - Paruošta.... taip normaliai... kaip manai?
- Viskas gerai... tik gaila peilio...
- Beje, brolau, - pasakė Saulius, - ar tu įsivaizduoji, kaip rytoj atrodys Klaipėdos laikraščiai?“ [...]
Paulius atidarė langą.
- Na, viskas.. – pasakė Saulius, - mums metas dingti iš čia... pirštines nusiimsim tik koridoriuje. Nieko nepamiršom?..
- Gaila peilio...
- Taip. Gaila peilio...“
(- вот. – сказал саулюс, - Готово.... вроде нормально, как считаешь?
- все нормально... ножа только жаль...
- кстати, брат, - сказал Cаулюс, - ты представляешь, как взорвутся завтра клайпедские газеты? [...]
паулюс открыл окно.
- ну все… - сказал саулюс, - нам пора убираться отсюда... перчатки снимем только в коридоре. Ничего не забыли?..
- жаль ножа...
- да. Ножа жаль. [...]“)


Girtas Paulius nukreipia šautuvą į Saulių ir šaukia „ATIDUOK BABKES!!!“, kas įrodo, jog Pauliui patinka viskas kas draudžiama (pvz. plėšti žmones).

Pauliui patinka vykdyti nusikaltimus kartu su Sauliumi (jis pats prisipažino skirsnyje „Потворники вечности“ (chon-chon.diary.ru/p180020894.htm) ir kitose Kūrinio vietose:
„- tau patiko? Čia tai, ko tu norėjai?
- manau, kad taip. Man patiko...
- tu naujo gyvenimo pradžioje! – sušuko Saulius – tu naujo gyvenimo pradžioje, brolau!
Paulius nieko neatsakė“
(“- тебе понравилось? Это то, чего ты хотел?
- в общем-то да. Мне понравилось...
- ты на пороге новой жизни! – вскричал Cаулюс. – ты на пороге новой жизни, брат!
Паулюс на это ничего не ответил.“)
(skirsnis „Потворники вечности“) (chon-chon.diary.ru/p180020894.htm)

URL
2015-04-20 в 15:01 

Big Brothers
karma police members
Scena, kai Paulius, Saulius ir Justė sėdi ant suoliuko šalia Sauliaus namo ir rūko.
„- gal turi cigaretę? (Justė)
- juk tu nerūkai.
- šiandien rūkau…
(filme akcentuojama cigarečių ir alkoholio vartojimo romantika)


Kūrinyje akcentuojama abejotina cigarečių rūkymo ir alkoholio vartojimo romantika (1 skirsnis ir beveik visi skirsniai, jei ne visi).

Paulius palieka Justę ir Saulių, sakydamas, kad jam reikia „pamyžti“.

„Paulius:
- gerai. Nereikalauju. Tavo sprendimas. Einu pamyžt. Jei ką, šauk „OKLACHOMA“.
(„ок. Я не настаиваю. Дело твое. Я пойду поссу. Если что кричи ОКЛАХОМА.“)
skirsnis „Saulius Ramanauskas“ (chon-chon.diary.ru/p181121617.htm)

„Paulius nieko neatsakė, pridegė užgesusią cigarą, porą kartų atsigėrė iš didelio butelio ir išėjo pamyžti.“
(„Паулюс ничего не ответил, прижег потухшую сигару, отпил пару глотков из большой бутылки и отправился поссать.“)
(skirsnis „Mergina, gulinti po lietum“) („Девушка, лежащая под дождем“)
(chon-chon.diary.ru/p180888220.htm)


- „Tu žinai, čia nėra jokių kačiukų. Aš pamelavau. Bet pažiūrėk, kaip čia gražu. Matai šitas malkas? Kiekviena iš šių malkų turės savo istoriją ir, galbūt, sušildys kažkieno širdį.“

Panašiai prasideda pirmas kūrinio skirsnis: „Du žmonės eina keliu. Šitas kelias eina ties magistralinio kelio, kuri yra miesto krašte, kuri skiria miestą, priemiestį, nuo nemiesto, tai yra lauko, šitoks Rubikonas. Laukas kaip laukas: jame auga rapsas, dabar jis jau žydi, daugybė geltonų gėlių, gražus laukas, iš rapso padarys aliejų ir parduos... Kiekvienas buteliukas turės savo istoriją... Gražus, gražus laukas ir kažkur arčiau kelio - ženklas ant ilgo iešmo „PARDUODAMA“. Už lauko – miškas. Lapuočių, grybų, platus, be žmonių. Čia aš apie tą patį mišką.“
(„Два человека идут по дороге. Эта дорога пролегает вдоль магистрали, что на краю города, что разделяет город, его окраину, от негорода, то есть поля, эдакий рубикон. Поле как поле: на нем растет рапс, сейчас он уже цветет, множество желтых цветов, красивое поле, из рапса сделают масло и продадут... У каждой бутылочки будет своя история... Красивое, красивое поле и где-то посередине, ближе к дороге, табличка на высоком шесте: „ПРОДАЕТСЯ“. За полем – лес. Лиственный, грибной, широкий, безлюдный. Это я все об одном и том же лесе.“) (1 skirsnis) (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)


Filme Paulius ir Saulius daug kartų prisiliečia vienas prie kito pirštikauliais, tuo išreikšdami džiaugsmą ir solidarumą.

Kūrinyje Saulius ir Paulius prisiliečia vienas prie kito delnais (t.y. daro atitinkamą gestą):
„[...] surėkė jie jau kartu, trinktelėjo delnais ir nusijuokė“ („заорали они уже вместе, хлопнули друг друга ладонью о ладонь и расхохотались.“ (skirsnis „Saulius Ramanauskas“) (chon-chon.diary.ru/p181121617.htm)

URL
2015-04-20 в 15:05 

Big Brothers
karma police members
Scenos gale pas Saulių namuose Paulius siūlo Sauliui viską palikti ir išvažiuoti į užsienį, nes visas pasaulis bus po jų kojomis

„- brolau.. – sako Paulius.. –galvoju, viskas ne šiaip sau... ir šitos žvaigždės.. ir šitas laukas... ir mes... o gal, parduosim, po velnių, mūsų butus, išeisim iš darbo... arsim žemę... užsiimsim gyvulininkyste... kaip Isakas iš „Žemės palaimos“... Kuo ne gyvenimas?.. tolyn nuo visos šios beprotybės...
- Gal, tu ir teisus, brolau. – atsako Saulius, giliai įtraukdamas saldų cigarečių dūmą, - mane irgi viskas užkniso.. bet reikia viską gerai apgalvoti...
- Aha.. o galim paprasčiausiai išvažiuoti kur nors. Kur šilta... į Jamaiką, pavyzdžiui.... ar pasakojau tau apie savo svajonę?“
(“брат... – говорит Паулюс... – я думаю, это все не просто так... и эти звезды... и это поле... и мы... ты знаешь, жизнь такая штука, что.... и мы.... а может, продадим к чертям наши квартиры, уволимся с работы.... купим какой-нибудь участок земли... будем вспахивать землю.... разводить скот.... как исаак из „соков земли“... чем не жизнь?.. подальше от всего этого безумия...
- может быть, ты и прав, братишка. – отвечает Саулюс, глубоко затягивая сладкий табачный дым, – мне тоже все это осточертело.... но надо все это хорошенько обмозговать...
- ага... а можем просто уехать куда-нибудь.... куда-нибудь, где тепло... на ту же ямайку, к примеру.... я тебе рассказывал про свою мечту?“)
(1 skirsnis) (chon-chon.diary.ru/p179723065.htm)

„Ar nepamiršai, kur mes neužilgo būsime? Minkštas smėlis, bangos atsitrenkia į patį gražiausią krantą, kurį tik gali įsivaizduoti. Tu sėdi, žiūri į bangas, parūkai suktinę, gurkšnoji mochito.“ („помнишь, где мы скоро будем? Мягкий песок, волна бьется о самый прекрасный берег, который ты только можешь себе вообразить. Ты садишься, смотришь на волны, раскуриваешь косячок, отхлебываешь из большого бокала мохито.“)
(skirsnis „Tarsi cukrinė vata“) («Словно сахарная вата») chon-chon.diary.ru/p181547992.htm

„Padarysiu keletą šūvių – paskutinių šūvių, - Paulius paglostė šautuvo vamzdį ir nusijuokė, - ir iškart varysim į Vilnių. Jamaika arti kaip niekada anksčiau! Ten busiu geras berniukas. Pradėsiu naują gyvenimą. Tačiau senąjį pabaigti reikia gražiai! Pora paskutinių šūvių!“ („Я сделаю пару выстрелов – последних выстрелов. - паулюс погладил ствол и рассмеялся, - и мы сразу дернем в вильнюс. Ямайка близка, как никогда! Там я буду паинькой. Начну новую жизнь. Но закончить старую надо с блеском! Пара последних выстрелов!“)
(skirsnis „Pora šūvių“) („Пара выстрелов“) chon-chon.diary.ru/p181655102.htm


Ten pat, Saulius ilgai geria iš butelio. Paulius jį stebi ir nekantrauja, kadangi pats nori išgerti.

„Paulius prisisiurbė prie tekilos butelio tarsi tai būtų vanduo“ („Паулюс приложился к бутылке текилы как будто это была вода“). (skirsnis „Piratų istorija“) (chon-chon.diary.ru/p180812641.htm)

„Paulius linktelėjo ir išgėrė stiklinę tekilos“ („Паулюс кивнул и выпил стакан текилы“) (skirsnis „WE ALL LIVE FOR SKINNY THE PIMP“) chon-chon.diary.ru/p182365333.htm


Justė sako Sauliui, kad nori su juo pasikalbėti, nes viską žino. Saulius mano, kad „viską“ – tai įskaitant apiplėšimą, tačiau iš tikrųjų Justė to nežinojo.

„Saulius jau norėjo pasakyti, kad jiedu su broliu žudo žmones, bet laiku susiėmė. Reikia laikyti liežuvį už dantų. Tiek problemų, tiek techninio vargo... Ir dar šitos pagirios, šitos baisios pagirios. O ji – tik praeitų metų sniegas... arba lapas... tiesa?
- Ką tu pasakei, Sauliau?
Saulius galvojo, kad nieko neištarė.
- Kas? Aš nieko ne.... mes taip netikėtai susitikome... – jis atsikosėjo – kaip gyvuoji?“
(„Саулюс хотел было уже сказать, что они с братом убивают людей, но вовремя сдержался. Надо держать язык за зубами. Столько проблем, столько технического мракобесия. И еще этот похмел, этот жуткий похмел. А она – всего лишь прошлогодний снег... или лист... верно?
- что ты говоришь, Саулюс?
Саулюс думал, что молчал.
- что? Я ничего не.... просто мы так неожиданно встретились... – он прочистил горло, - как поживаешь?“ (skirsnis „Saulius Ramanauskas“) (chon-chon.diary.ru/p181121617.htm). (panašus humoras)


Pokalbio su Juste metu Saulius pateikia keistus bei nei žiūrovams, nei Justei suprantamus palyginimus. Tačiau jo pasisakymai atrodo jam pačiam svarbūs.

Saulius pateikia daug keistų palyginimų, nurodo daugybę ženklų, kuriuos mato ir kuriais reikėtų vadovautis ir t.t. (kai jie su Pauliumi atvažiuoja į Jamaiką).
„- lėktuvas... juodasis rūkas... purve besivoliojanti saga... trūko tik vieno elemento... ikonos... dabar ji atsirado.“
„- самолет... черный дым... валяющаяся в грязи пуговица... недоставало только одного звена... иконы... теперь она появилась.“ (skirsnis THE KILLER AWOKE BEFORE DAWN) (chon-chon.diary.ru/?from=0)


Filmo pabaigoje, kai Paulius pasirodo su šautuvu ir susiglaudžia su Sauliumi pečiais, tampa aišku, kad draugas negali mesti draugo. Tuo pabrėžiamas pagrindinių personažų artumas.

Kūrinyje Paulius daug kartų išgelbėjo iš bėdos Saulių, o Saulius - Paulių. (įskaitant skirsnį „Šlapias šuo“ (chon-chon.diary.ru/p179803293.htm), kai skersgatvio gale su peiliu rankoje atsirado Paulius“).


Pačioje pabaigoje jie važiuoja traukiniu ir Justė džiaugsmingai šypsosi, ant jos veido - priešų kraujas. Šis kontrastas pabrėžia smurto estetiką Filme.

Kūrinyje ryškiai išreikšta smurto estetika.

Filmo pabaigoje veikėjai palieka įprastas vietas Anykščiuose, važiuodami traukiniu nežinia kur.

Pirmos dalies pabaigoje veikėjai palieka Lietuvą, važiuodami į Jamaiką. (skirsnis „Epizodas lėktuve“) (chon-chon.diary.ru/p181728700.htm)

URL
   

главная